ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Προγράμματα - Επιδοτήσεις


Επιδοτήσεις
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις – 3)
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Πέμπτη, 04 Μάιος 2023 11:39


Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Πράσινη
Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-
2027». Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης προστίθεται η ενότητα «5.2
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
(σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει)», σύμφωνα με την οποία τα
επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του
Τουρισμού θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:
 Ξενοδοχεία (Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και
άνω,  Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω)
 Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών
κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις “camping” (Κατάταξη σε
κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω)
 Ξενώνες φιλοξενίας νέων
 Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
 Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες (Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις – 3)
Περισσότερα...
 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023 11:41

Στον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και των κατηγοριών των
τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχώρησαν με κοινή υπουργική απόφαση που
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος
Αποστόλους και η υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
00:17 / 00:20
Οι διατάξεις της παρούσας σε δράσεις για την προώθηση των
τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο
προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 2 Α. Ενίσχυση της ίδρυσης κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Οι λειτουργικές μορφές και κατηγορίες κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων,
της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, που
δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης των τουριστικών
δραστηριότητες σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α της παρούσας, είναι οι
Υποστήριξη: 1. Ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρια Η ενίσχυση της ίδρυσης των
ξενοδοχεία 5,4 και 3 αστέρια, εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις σχετικές
Κανόνες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 216/2015 (Β΄
10) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και
βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και την κατάταξη αυτών σε
κατηγορίες αστέρων», όπως ισχύει. Ελάχιστη δυναμικότητα: 10 δωμάτια, 20
κλίνες.
Μέγιστη δυναμικότητα: 30 δωμάτια, 60 κλίνες. 2. Οργανωμένες τουριστικές
κατασκηνώσεις (camping) Η ενίσχυση της ίδρυσης των οργανωμένων
τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) γίνεται σύμφωνα με τις
οδηγίες και διαδικασίες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση
14129/2015 (Β΄ 1476) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων», όπως
ισχύει.
Β. Ενίσχυση της ίδρυσης μη κυρίων τουριστικών καταλυμάτων Οι λειτουργικές
μορφές και κατηγορίες μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, της
περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, που
δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης των τουριστικών
δραστηριότητες σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α της παρούσας, είναι οι
Στείλτε:
1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Η
ενίσχυση της ίδρυσης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών γίνεται σύμφωνα
με τις σχετικές απαιτήσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στην
υπουργική απόφαση 27715/2013 (Β΄ 3118) «Καθορισμός τεχνικών και
λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την
αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων», όπως ισχύει. Ελάχιστος
απαιτούμενος αριθμός κατοικιών: 2. Ελάχιστος αριθμός κλινών: 10.
Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα νησιά που έχουν πληθυσμό μέχρι
10.000 κατοίκους.
2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 και 3 «κλειδιών»: Η
ενίσχυση της ίδρυσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων –
διαμερισμάτων γίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 21185/2014 (Β΄
2840) «Κατάταξη σε κατηγορίες με συστήματα κλειδιών και καθορισμού
τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων
δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)», όπως ισχύει. Ελάχιστη δυναμικότητα: 5
δωμάτια, 10 κλίνες. Γ. Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτισμάτων Η ενίσχυση της ίδρυσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων
εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Π.δ. 33/79 (Α΄ 10) και την αρ. 532249/27-07-94 (Β΄ 616)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Τα ανωτέρω κτίσματα πρέπει να
χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά ή διατηρητέα από τις αρμόδιες κατά
τόπους Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ή
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑ).
Άρθρο 3 Επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Ενισχύεται η επέκταση κυρίων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, εφόσον μετά την ολοκλήρωση
της επένδυσης το σύνολο του τουριστικού καταλύματος (αρχικό κατάλυμα συν
επέκταση) ανήκει στις λειτουργικές μορφές και κατηγορίες του άρθρου 2 της
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και μόνον υπό τους όρους και
περιορισμούς του άρθρου 4 αυτής.
Άρθρο 4 Περιορισμοί στη χωροθέτηση και τις κατηγορίες κατάταξης των
τουριστικών καταλυμάτων
Η ίδρυση και επέκταση των τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 2 υπόκειται
στους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: α. Η μετατροπή
χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε τουριστικά
καταλύματα πριμοδοτείται κατά την αξιολόγηση της πρότασης, στις περιοχές
εφαρμογή των προγραμμάτων του Κεφαλαίου Α της παρούσας και με όσα
καθορίζονται σε αυτά, χωρίς κανένα επιπλέον περιορισμό. β. Σε
παραδοσιακούς οικισμούς ενισχύεται μόνο η μετατροπή σε κατάλυμα
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, η ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων
κατοικιών καθώς και ο εκσυγχρονισμός κυρίων και μη κύριων τουριστικών
καταλυμάτων.
Άρθρο 5 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός κύριων και μη κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των αδειοδοτημένων κύριων και μη
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, όπως
ισχύει, ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής και τάξης. Άρθρο 6 Εγκαταστάσεις
Ειδικής Τουριστικής Υποδομής Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής
που περιλαμβάνονται στο πεδίο των προγραμμάτων του
Κεφαλαίου Α της παρούσας και περιγράφονται στο Ν. 4276/2014, όπως
ισχύει, εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις ειδικών υπουργικών
αξιολογήσεις που αφορούν τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις τους
και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
Κεφάλαιο Γ
Άρθρο 7 Νόμιμες εγκρίσεις και άδειες
Όλες οι ενισχύσεις των προηγουμένων άρθρων του Κεφαλαίου αυτού
χορηγούνται υπό τον όρο, ότι έχει προηγηθεί η τήρηση των νόμιμων
διαδικασιών και η λήψη των νομίμων αδειών για την ίδρυση, επέκταση και
εκσυγχρονισμός των αντιστοιχιών καταλυμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων
από τους αρμόδιους φορείς.
Άρθρο 8 Τελικές διατάξεις
1. Με την έκδοση της παρούσας δεν ισχύει η με αριθ. πρωτ.
2974/08.04.2009 (Β΄ 670) απόφαση κοινή των Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός των
λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και
λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 3427/09.06.2010 όμοια απόφαση (Β΄ 894).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023 11:41

Στον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και των κατηγοριών των
τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχώρησαν με κοινή υπουργική απόφαση που
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος
Αποστόλους και η υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
00:17 / 00:20
Οι διατάξεις της παρούσας σε δράσεις για την προώθηση των
τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο
προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 2 Α. Ενίσχυση της ίδρυσης κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Οι λειτουργικές μορφές και κατηγορίες κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων,
της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, που
δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης των τουριστικών
δραστηριότητες σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α της παρούσας, είναι οι
Υποστήριξη: 1. Ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρια Η ενίσχυση της ίδρυσης των
ξενοδοχεία 5,4 και 3 αστέρια, εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις σχετικές
Κανόνες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 216/2015 (Β΄
10) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και
βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και την κατάταξη αυτών σε
κατηγορίες αστέρων», όπως ισχύει. Ελάχιστη δυναμικότητα: 10 δωμάτια, 20
κλίνες.
Μέγιστη δυναμικότητα: 30 δωμάτια, 60 κλίνες. 2. Οργανωμένες τουριστικές
κατασκηνώσεις (camping) Η ενίσχυση της ίδρυσης των οργανωμένων
τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) γίνεται σύμφωνα με τις
οδηγίες και διαδικασίες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση
14129/2015 (Β΄ 1476) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων», όπως
ισχύει.
Β. Ενίσχυση της ίδρυσης μη κυρίων τουριστικών καταλυμάτων Οι λειτουργικές
μορφές και κατηγορίες μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, της
περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, που
δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης των τουριστικών
δραστηριότητες σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α της παρούσας, είναι οι
Στείλτε:
1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Η
ενίσχυση της ίδρυσης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών γίνεται σύμφωνα
με τις σχετικές απαιτήσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στην
υπουργική απόφαση 27715/2013 (Β΄ 3118) «Καθορισμός τεχνικών και
λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την
αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων», όπως ισχύει. Ελάχιστος
απαιτούμενος αριθμός κατοικιών: 2. Ελάχιστος αριθμός κλινών: 10.
Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα νησιά που έχουν πληθυσμό μέχρι
10.000 κατοίκους.
2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 και 3 «κλειδιών»: Η
ενίσχυση της ίδρυσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων –
διαμερισμάτων γίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 21185/2014 (Β΄
2840) «Κατάταξη σε κατηγορίες με συστήματα κλειδιών και καθορισμού
τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων
δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)», όπως ισχύει. Ελάχιστη δυναμικότητα: 5
δωμάτια, 10 κλίνες. Γ. Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτισμάτων Η ενίσχυση της ίδρυσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων
εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Π.δ. 33/79 (Α΄ 10) και την αρ. 532249/27-07-94 (Β΄ 616)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Τα ανωτέρω κτίσματα πρέπει να
χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά ή διατηρητέα από τις αρμόδιες κατά
τόπους Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ή
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑ).
Άρθρο 3 Επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Ενισχύεται η επέκταση κυρίων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, εφόσον μετά την ολοκλήρωση
της επένδυσης το σύνολο του τουριστικού καταλύματος (αρχικό κατάλυμα συν
επέκταση) ανήκει στις λειτουργικές μορφές και κατηγορίες του άρθρου 2 της
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και μόνον υπό τους όρους και
περιορισμούς του άρθρου 4 αυτής.
Άρθρο 4 Περιορισμοί στη χωροθέτηση και τις κατηγορίες κατάταξης των
τουριστικών καταλυμάτων
Η ίδρυση και επέκταση των τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 2 υπόκειται
στους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: α. Η μετατροπή
χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε τουριστικά
καταλύματα πριμοδοτείται κατά την αξιολόγηση της πρότασης, στις περιοχές
εφαρμογή των προγραμμάτων του Κεφαλαίου Α της παρούσας και με όσα
καθορίζονται σε αυτά, χωρίς κανένα επιπλέον περιορισμό. β. Σε
παραδοσιακούς οικισμούς ενισχύεται μόνο η μετατροπή σε κατάλυμα
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, η ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων
κατοικιών καθώς και ο εκσυγχρονισμός κυρίων και μη κύριων τουριστικών
καταλυμάτων.
Άρθρο 5 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός κύριων και μη κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των αδειοδοτημένων κύριων και μη
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, όπως
ισχύει, ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής και τάξης. Άρθρο 6 Εγκαταστάσεις
Ειδικής Τουριστικής Υποδομής Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής
που περιλαμβάνονται στο πεδίο των προγραμμάτων του
Κεφαλαίου Α της παρούσας και περιγράφονται στο Ν. 4276/2014, όπως
ισχύει, εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις ειδικών υπουργικών
αξιολογήσεις που αφορούν τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις τους
και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
Κεφάλαιο Γ
Άρθρο 7 Νόμιμες εγκρίσεις και άδειες
Όλες οι ενισχύσεις των προηγουμένων άρθρων του Κεφαλαίου αυτού
χορηγούνται υπό τον όρο, ότι έχει προηγηθεί η τήρηση των νόμιμων
διαδικασιών και η λήψη των νομίμων αδειών για την ίδρυση, επέκταση και
εκσυγχρονισμός των αντιστοιχιών καταλυμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων
από τους αρμόδιους φορείς.
Άρθρο 8 Τελικές διατάξεις
1. Με την έκδοση της παρούσας δεν ισχύει η με αριθ. πρωτ.
2974/08.04.2009 (Β΄ 670) απόφαση κοινή των Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός των
λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και
λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 3427/09.06.2010 όμοια απόφαση (Β΄ 894).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023 11:41

Στον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και των κατηγοριών των
τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχώρησαν με κοινή υπουργική απόφαση που
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος
Αποστόλους και η υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
00:17 / 00:20
Οι διατάξεις της παρούσας σε δράσεις για την προώθηση των
τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο
προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 2 Α. Ενίσχυση της ίδρυσης κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Οι λειτουργικές μορφές και κατηγορίες κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων,
της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, που
δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης των τουριστικών
δραστηριότητες σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α της παρούσας, είναι οι
Υποστήριξη: 1. Ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρια Η ενίσχυση της ίδρυσης των
ξενοδοχεία 5,4 και 3 αστέρια, εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις σχετικές
Κανόνες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 216/2015 (Β΄
10) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και
βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και την κατάταξη αυτών σε
κατηγορίες αστέρων», όπως ισχύει. Ελάχιστη δυναμικότητα: 10 δωμάτια, 20
κλίνες.
Μέγιστη δυναμικότητα: 30 δωμάτια, 60 κλίνες. 2. Οργανωμένες τουριστικές
κατασκηνώσεις (camping) Η ενίσχυση της ίδρυσης των οργανωμένων
τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) γίνεται σύμφωνα με τις
οδηγίες και διαδικασίες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση
14129/2015 (Β΄ 1476) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων», όπως
ισχύει.
Β. Ενίσχυση της ίδρυσης μη κυρίων τουριστικών καταλυμάτων Οι λειτουργικές
μορφές και κατηγορίες μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, της
περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, που
δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης των τουριστικών
δραστηριότητες σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α της παρούσας, είναι οι
Στείλτε:
1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Η
ενίσχυση της ίδρυσης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών γίνεται σύμφωνα
με τις σχετικές απαιτήσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στην
υπουργική απόφαση 27715/2013 (Β΄ 3118) «Καθορισμός τεχνικών και
λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την
αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων», όπως ισχύει. Ελάχιστος
απαιτούμενος αριθμός κατοικιών: 2. Ελάχιστος αριθμός κλινών: 10.
Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα νησιά που έχουν πληθυσμό μέχρι
10.000 κατοίκους.
2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 και 3 «κλειδιών»: Η
ενίσχυση της ίδρυσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων –
διαμερισμάτων γίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 21185/2014 (Β΄
2840) «Κατάταξη σε κατηγορίες με συστήματα κλειδιών και καθορισμού
τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων
δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)», όπως ισχύει. Ελάχιστη δυναμικότητα: 5
δωμάτια, 10 κλίνες. Γ. Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτισμάτων Η ενίσχυση της ίδρυσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων
εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Π.δ. 33/79 (Α΄ 10) και την αρ. 532249/27-07-94 (Β΄ 616)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Τα ανωτέρω κτίσματα πρέπει να
χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά ή διατηρητέα από τις αρμόδιες κατά
τόπους Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ή
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑ).
Άρθρο 3 Επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Ενισχύεται η επέκταση κυρίων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, εφόσον μετά την ολοκλήρωση
της επένδυσης το σύνολο του τουριστικού καταλύματος (αρχικό κατάλυμα συν
επέκταση) ανήκει στις λειτουργικές μορφές και κατηγορίες του άρθρου 2 της
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και μόνον υπό τους όρους και
περιορισμούς του άρθρου 4 αυτής.
Άρθρο 4 Περιορισμοί στη χωροθέτηση και τις κατηγορίες κατάταξης των
τουριστικών καταλυμάτων
Η ίδρυση και επέκταση των τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 2 υπόκειται
στους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: α. Η μετατροπή
χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε τουριστικά
καταλύματα πριμοδοτείται κατά την αξιολόγηση της πρότασης, στις περιοχές
εφαρμογή των προγραμμάτων του Κεφαλαίου Α της παρούσας και με όσα
καθορίζονται σε αυτά, χωρίς κανένα επιπλέον περιορισμό. β. Σε
παραδοσιακούς οικισμούς ενισχύεται μόνο η μετατροπή σε κατάλυμα
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, η ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων
κατοικιών καθώς και ο εκσυγχρονισμός κυρίων και μη κύριων τουριστικών
καταλυμάτων.
Άρθρο 5 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός κύριων και μη κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των αδειοδοτημένων κύριων και μη
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, όπως
ισχύει, ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής και τάξης. Άρθρο 6 Εγκαταστάσεις
Ειδικής Τουριστικής Υποδομής Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής
που περιλαμβάνονται στο πεδίο των προγραμμάτων του
Κεφαλαίου Α της παρούσας και περιγράφονται στο Ν. 4276/2014, όπως
ισχύει, εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις ειδικών υπουργικών
αξιολογήσεις που αφορούν τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις τους
και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
Κεφάλαιο Γ
Άρθρο 7 Νόμιμες εγκρίσεις και άδειες
Όλες οι ενισχύσεις των προηγουμένων άρθρων του Κεφαλαίου αυτού
χορηγούνται υπό τον όρο, ότι έχει προηγηθεί η τήρηση των νόμιμων
διαδικασιών και η λήψη των νομίμων αδειών για την ίδρυση, επέκταση και
εκσυγχρονισμός των αντιστοιχιών καταλυμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων
από τους αρμόδιους φορείς.
Άρθρο 8 Τελικές διατάξεις
1. Με την έκδοση της παρούσας δεν ισχύει η με αριθ. πρωτ.
2974/08.04.2009 (Β΄ 670) απόφαση κοινή των Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός των
λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και
λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 3427/09.06.2010 όμοια απόφαση (Β΄ 894).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023 11:34
Ο αγροτουρισμός αποτελεί μια μορφή ήπιου τουρισμού, συνεχώς
αναπτυσσόμενη στην Ελλάδα.
Ο Αγροτουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου. Συνίσταται στο
σύνολο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή
και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές
ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική
γαστρονομία , καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης
σε χώρους ενοποιημένους ή μη με αγροτικές εγκαταστάσεις.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας (ΠΑΑ), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημιουργεί παρεμβάσεις
αγροτικού τουρισμού και γενικότερα τουρισμού, μέσω του Άξονα 3
«Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονομίας» και του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης Ηγέτης».
Πλεονεκτήματα 
Ο Αγροτουρισμός επιδιώκει τη δημιουργία θετικών κοινωνικών,
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αντιποκρίνεται στην
ανάγκη των αγροτών να αποκτήσουν συμπληρωματικό εισόδημα
απασχολούμενοι με τον τομέα των υπηρεσιών καθώς και στην ανάγκη των
κατοίκων των αστικών κέντρων να επιστρέψουν στη φύση.
Ο Αγροτουρισμός αναπτύσσει την τοπική κοινωνία, συμβάλλει στη συνέχεια
της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, διατηρεί τέχνες που
διαφορετικά που είχαν εξαφανιστεί, συμβάλλει στην αναβίωση εθίμων και
παραδοσιακών εκδηλώσεων, στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς, αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας των απομονωμένων
περιοχών με τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και προσφέρει νέες
προοπτικές ζωής στους νέους των περιοχών αυτών. Μέσω του
Αγροτουρισμός προβάλλεται η πολιτιστική κληρονομιά, η μοναδικότητα
της κάθε περιοχής.
Ο Αγροτουρισμός προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία να γνωρίσει
αγροτικές περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την
παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, την
πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον και
την παράδοση. Δίνει στον επισκέπτη να έρθει σε επαφή με
τη φύση και με τις δραστηριότητες στο ύπαιθρο, στις οποίες μπορεί να
συμμετέχει.
Γενικότερα ο Αγροτουρισμός συμβάλλει στην:
 συμπλήρωση και βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος
 βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας του αγροτικού
πληθυσμού
 συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στον τόπο διαμονής του
 βελτίωση και διάθεση των τοπικών αγροτικών και βιοτεχνικών
προϊόντα
 προστασία του περιβάλλοντος
 διατήρηση, προβολή κι αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς
 βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών
 ενίσχυση της κοινωνίας
Τουριστικό κατάλυμα έως δέκα δωματίων και μέγιστη δυναμικότητα 40
κλινών φαίνεται να αποτελεί το ιδανικό μέγεθος υποδομής για να
ξεκινήσει ένας επαγγελματίας αγρότης τη δική του αγροτουριστική
μονάδα.
Αν διαθέτετε ήδη ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα επιχείρηση, δείτε
στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης
ή επιδότησης που παρέχονται
 
Φωτοβολταϊκά για νοικοκυριά και αγρότες
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Πέμπτη, 06 Απρίλιος 2023 12:45

ΤΟ ΚΕΣΥΨΕΠ αναλαμβάνει:
Την υποβολή αίτησης στην ΔΕΔΔΗΕ
Την υποβολή αίτησης Επιδότησης
Την Υποβολή αίτησης Εκταμίευσης

Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά και αγρότες
που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία), ενώ το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία.  

  

Σύμφωνα με τον οδηγό που προδημοσιεύθηκε χθες, η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού φτάνει έως και 75% για νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες.  

  

Η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για αγρότες.  

  

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα ευάλωτα νοικοκυριά με τη διάθεση 35.000.000 ευρώ αποκλειστικά για αυτούς, ενώ προβλέπεται ειδικό μπόνους 10% για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.   

  

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευτερεύουσα-, η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.   

  

Οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν μία αίτηση για την κατοικία τους και μόνο μία αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης.   

Στην περίπτωση των ευάλωτων νοικοκυριών (οι οποίοι είναι οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου), η μπαταρία επιδοτείται κατά 100% και το φωτοβολταϊκό κατά 60% (για ισχύ έως 5kW) και 65% (για μεγαλύτερη ισχύ έως 10,8 kW). Για τους αιτούντες με ατομικό εισόδημα μικρότερο από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 40.000, η μπαταρία επιδοτείται και πάλι κατά 100% και το φωτοβολταϊκό κατά 35% (αν έχει ισχύ έως 5 kW) και κατά 25% (για ισχύ από 5 έως 10,8 kW).

Για ατομικό εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 40.000, η μπαταρία επιδοτείται κατά 90%. Το φωτοβολταϊκό κατά 30% (αν έχει ισχύ έως 5 kW) και κατά 20% (για ισχύ από 5 έως 10,8 kW). Όσον αφορά τους αγρότες, επιδοτείται κατά 90% η μπαταρία (ανεξαρτήτως χωρητικότητας) και κατά 40% το φωτοβολταϊκό (ανεξαρτήτως ισχύος). 

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης οικιακού φωτοβολταϊκού κυμαίνεται από 280 έως 1.200 ευρώ ανά κιλοβάτ ανάλογα με την ισχύ του και την εισοδηματική κατηγορία, ενώ της μπαταρίας από 750 έως 890 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Για τους αγρότες το ποσό είναι 450 ευρώ ανά κιλοβάτ για τα φωτοβολταϊκά και 600 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις μπαταρίες, ανεξαρτήτως ισχύος και χωρητικότητας. Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα, ενώ ως βάση υπολογισμού της επιχορήγησης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ (24%).

Δωρεάν :

Δυνατότητα εύρεσης προμηθευτών- μελετών προσφορών και εκτέλεσης έργου – εγκατάστασης 

Προσφορά εγκατάστασης:  
Για το πρώτο στάδιο – προσφορά –  μελέτη θα χρειαστούμε την κάτοψη της στέγης και τους λογαριασμούς ρεύματος τελευταίου χρόνουΓια περισσότερες πληροφορίες,  τους όρους και τις προϋποθέσεις ελάτε
σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας στα 2108813760 και
6936705231 ή 2692051647 στείλτε e-mail
στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. με θέμα: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ για το πρόγραμμα που ενδιαφέρεστε, μαζί με ένα
τηλέφωνο ( κατά προτίμηση κινητό ) επικοινωνίας.


Περισσότερα...
 
Νέα Πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 προσεχώς: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 300.000.000€
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023 12:57

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 300.000.000€

Δικαιούχοι:

Αφορά υπό σύσταση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελληνική Επικράτεια 

Προθεσμίες:

Αναμένονται

Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου:

Από 30.000€ - 400.000€ για τους τομείς του τουρισμού και της μεταπόιησης

Από 15.000€ - 100.000€ για τους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών

 

Αντικείμενο δράσης:

Αφορά την ενίσχυση νέων επιχειρηματικών σχημάτων και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της Ελλάδας, στον εμπλουτισμό του ελληνικού branding, στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας και στην αύξηση της απασχόλησης 

Ποσοστό επιδότησης:

Το ποσοστό επιδότησης θα ξεκινάει από 40% και θα φτάνει μέχρι και το 55% βάσει επίτευξης στόχων που θα αφορούν στο ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και σε νέες προσλήψεις προσωπικού με μισθωτή εργασία. Με την δημοσίευση της πρόσκλησης θα αποσαφηνίζονται οι συγκεκριμένοι στόχοι 

Καθεστώς ενίσχυσης:

Καν. Ε.Ε 1407/2013 (De Minimis), όπως ισχύει 

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου:

Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης με Άμεση διαδικασία (FiFo) αξιολόγησης,

Επιλέξιμες δαπάνες:

-Μηχανήματα – εξοπλισμός 

-Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

-Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ) 

-Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

-Τεχνικές Μελέτες

-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

-Μεταφορικά Μέσα

-Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων 

-Έμμεσες Δαπάνες  

Κριτήρια Αξιολόγησης:

-Η εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων των εταίρων

-Η εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

-Ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές), η ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

-Η εφικτότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

-Η  συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και την υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες,  τους όρους και τις προϋποθέσεις ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας στα 2108813760 και 6936705231 ή 2692051647 ή στείλτε e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. με θέμα: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ για το πρόγραμμα που ενδιαφέρεστε, μαζί με ένα τηλέφωνο ( κατά προτίμηση κινητό ) επικοινωνίας.

 
«Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»,
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023 11:46

Εντός του Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του νέου προγράμματος. Νοικοκυριά, επιχειρήσεις  και αγρότες οι δικαιούχοι του προγράμματος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», 

Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά και αγρότες που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία), ενώ το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία. 

Σύμφωνα με τον οδηγό που προδημοσιεύθηκε χθες, η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού φτάνει έως και 75% για νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες. 

Η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για αγρότες. 

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα ευάλωτα νοικοκυριά με τη διάθεση 35.000.000 ευρώ αποκλειστικά για αυτούς, ενώ προβλέπεται ειδικό μπόνους 10% για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες. 

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευτερεύουσα-, η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 

Οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν μία αίτηση για την κατοικία τους και μόνο μία αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης. 

Στην περίπτωση των ευάλωτων νοικοκυριών (οι οποίοι είναι οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου), η μπαταρία επιδοτείται κατά 100% και το φωτοβολταϊκό κατά 60% (για ισχύ έως 5kW) και 65% (για μεγαλύτερη ισχύ έως 10,8 kW). Για τους αιτούντες με ατομικό εισόδημα μικρότερο από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 40.000, η μπαταρία επιδοτείται και πάλι κατά 100% και το φωτοβολταϊκό κατά 35% (αν έχει ισχύ έως 5 kW) και κατά 25% (για ισχύ από 5 έως 10,8 kW). 

Για ατομικό εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 40.000, η μπαταρία επιδοτείται κατά 90%. Το φωτοβολταϊκό κατά 30% (αν έχει ισχύ έως 5 kW) και κατά 20% (για ισχύ από 5 έως 10,8 kW). Όσον αφορά τους αγρότες, επιδοτείται κατά 90% η μπαταρία (ανεξαρτήτως χωρητικότητας) και κατά 40% το φωτοβολταϊκό (ανεξαρτήτως ισχύος). 

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης οικιακού φωτοβολταϊκού κυμαίνεται από 280 έως 1.200 ευρώ ανά κιλοβάτ ανάλογα με την ισχύ του και την εισοδηματική κατηγορία, ενώ της μπαταρίας από 750 έως 890 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Για τους αγρότες το ποσό είναι 450 ευρώ ανά κιλοβάτ για τα φωτοβολταϊκά και 600 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις μπαταρίες, ανεξαρτήτως ισχύος και χωρητικότητας. Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα, ενώ ως βάση υπολογισμού της επιχορήγησης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ (24%). 

*Όσον αφορά τους αγρότες, στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και συνεπώς δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

Οι προϋποθέσεις για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν εγκατάσταση 

Τα νοικοκυριά που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι υποχρεωτικό να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία. 

Αντίθετα, στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με ή χωρίς μπαταρία. Βασική προϋπόθεση, επίσης, για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός. Παράλληλα, η μπαταρία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποδώσει για τουλάχιστον μία ώρα την ισχύ του σταθμού Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας. 

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή στο δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης) ή στο έδαφος.

Για τις πολυκατοικίες ενδέχεται να δοθεί η δυνατότητα σύμπραξης ενοίκων για κοινή εγκατάσταση φωτοβολταϊκού, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει όταν εκδοθεί ο οδηγός στην τελική μορφή του.

Η αίτηση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο ή τον αγρότη που αποτυπώνεται ως αντισυμβαλλόμενος του ΔΕΔΔΗΕ στη Σύμβαση Σύνδεσης, η οποία έχει ήδη συναφθεί με τον ΔΕΔΔΗΕ για την ανάπτυξη του εν λόγω φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης. Για να υποβάλει αίτηση ένας ωφελούμενος, θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του.

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων (νοικοκυριά), πλην των ευάλωτων, είναι απαραίτητο να έχουν υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως υπόχρεοι ατομικής ή κοινής δήλωσης είτε εμμέσως ως σύζυγος
σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί. Όσον αφορά τους αγρότες, αποτελεί προαπαιτούμενο να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Σημειώνεται ότι επιλέξιμοι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι επαγγελματίες αγρότες και οι αγρότες ειδικού καθεστώτος
 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2023
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023 13:05

Σε συνέχεια της Έγκρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2023» (ΑΔΑ: ΨΝ6Σ46Ψ844-Ε72), για την συγχρηματοδότηση έργων LIFE πρόκειται να διατεθεί ποσό μέχρι 462.734,79 €.

Θεματικός τομέας :ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 23/03/2023  Λήξη: 31/05/2023

Συνολικός προϋπολογισμός: 462.734,79 €

Προϋποθέσεις:

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιέχουν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. Σύντομη περιγραφή έργου
2. Χρονική διάρκεια έργου
3. Πίνακα με προϋπολογισμό φορέα όπου θα φαίνεται η ιδία συμμετοχή για το σύνολο της διάρκειας του έργου (όπως εμφανίζεται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης)
4. Αιτούμενο ποσό για ένα έτος
5. Λόγοι για τους οποίους αιτείστε την χρηματοδότηση
6. Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι μετά την παραλαβή της αίτησής σας ζητηθούν πληροφορίες (ημερομηνίες αναφορών, οικονομικές φόρμες) για χρηματοδοτήσεις
παλαιότερων ετών που έχει λάβει ο φορέας σας.

Κατηγορίες δαπανών:

• Προσωπικό

• Μετακινήσεις και διαμονή

• Εξωτερικοί συνεργάτες

• Εξοπλισμός

• Υποδομές

• Αναλώσιμα

• Άλλες δαπάνες

Το ΚΕΣΥΨΕΠ  σας ενημερώνει για όλα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και έντυπα που είναι ανοιχτά αυτή την περίοδο.

Σας ενημερώνει επίσης  συμβουλευτικά για όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να ενταχθείτε σε κάποιο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ελάτε σε επικοινωνία  με το γραφείο μας Τηλ. 26920 51647 mail: office@coopsociety.g

 
ΕΣΠΑ: Αναμένεται: Επιδότηση 65% για δημιουργία επιχείρησης «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023 13:01

«Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» στοχεύει στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα η δράση παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν.

Περίληψη της Επιδότησης

Δικαιούχοι της Δράσης

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν το βασικό μέτοχο της επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

·        Συμμετείχαν στο παρελθόν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων
ή

·        Διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €15.000 έως €60.000.

Η ένταση ενίσχυσης θα καθοριστεί στην προκήρυξη της Δράσης και αναμένεται να είναι 65% κατά μέσο όρο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

·        Κατάσταση της Εταιρίας μου: Προς Ίδρυση (Start Up)

·        Είδη Επιχειρήσεων: Ατομική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε

·        Μέγεθος Επιχείρησης: Πολύ Μικρή, Μικρή, Μεσαία

·        Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας

·        Δραστηριότητές: Μεταποίηση: Διατροφικός Τομέας, Παραγωγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Εκπαίδευση | Κατάρτιση, Λογιστές, Δικηγόροι, Μηχανολόγοι | Αρχιτέκτονες, Λιανικό Εμπόριο, Χονδρικό Εμπόριο, Ναυτιλία, Εστίαση | Καφετέριες, Υγεία Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα, Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση), Τουρισμός | Αγροτουρισμός, Αγροτικά | Κτηνοτροφικά, Δήμους | Νομαρχίες, Μεταποίηση εκτός Διατροφικού Τομέα, Ορυχεία – Μεταλλεία – Λατομεία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Υλικά/ Κατασκευές, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Επισκευές, Επιχειρήσεις Ανακύκλωσης, Λοιπές Υπηρεσίες

·        Περιοχή στην οποία Απευθύνεται: Όλη η Ελλάδα

·        Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ

·        Εύρος Χρηματικής Ενίσχυση:65%

·        Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ):0

·        Δαπάνες: Προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού, Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας, Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικών μέσων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Δαπάνες εκπαίδευσης, Δαπάνες προβολής & προώθησης, Ανέγερση & διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος, Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών, Λειτουργικές δαπάνες, Μηχανολογικός/επιστημονικός/τεχνικός εξοπλισμός, Μισθολογικό κόστος / Νέες θέσεις εργασίας, Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, Δαπάνες ΔΕΚΟ / ΟΚΩ | Μηνιαίων Εξόδων, Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεση, υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό κτιριακό τομέα, Άλλο

·        Προϋπόθεση / Βαθμολόγηση με επιπλέον κριτήρια: Επαγγελματική εμπειρία μετόχων

·        Μορφές Συνεργασιών Εταιριών: Ανεξάρτητη

·        Ποσοστό απαίτησης σε ίδια Κεφάλαια: 0

 
• ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΥΠΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023 12:38

« ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

  • ·

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 έως 20 Απριλίου 2023 στις 15:00.

  • ·

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00 έως  Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00.

-«ΗΠΕΙΡΟΣ»

  • ·

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 έως 4 Μαΐου 2023 στις 15:00.

  • ·

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν «ανοιχτές» μέχρι την κάλυψη των θέσεων.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

  • ·  

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 6 Μαρτίου και ώρα 13:00 έως 27 Απριλίου στις 15:00.

  • ·

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν «ανοιχτές» μέχρι την κάλυψη των θέσεων.

  • ·

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: 20 Μαρτίου 11:00 έως ότου καλυφθούν οι θέσεις.  

  • ·

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΚΕΣΥΨΕΠ»

Κοινωνική Επιχείρηση (Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο): 000229612041

ΑΦΜ: 997013393 ΔΟΥ Αιγίου

ΕΔΡΑ: ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ , ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΚ 25012,

Τηλ. 26920 51647 mail: office@coopsociety.gr


 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 9

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε